PPRZYSTĄPIENIE

 1. Członkami klubu FitFam Family Fitness, mieszczącego się w Kaputach, ul. Sochaczewska 218, NIP 971-021-28-51, Regon 141455139 mogą być osoby pełnoletnie.
 2. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą ćwiczyć w siłowni tylko pod nadzorem osoby dorosłej (rodzic, trener) lub brać udział w zajęciach dedykowanych dzieciom i młodzieży. Po zakończeniu zajęć za bezpieczeństwo dzieci na terenie klubu odpowiadają rodzice.
 3. Na terenie klubu mogą ćwiczyć jedynie osoby, które posiadają aktualną Kartę Członkowską lub które wykupiły wejście jednorazowe oraz osoby posiadające akceptowaną przez klub kartę Partnera.
 4. Wyżej wymienione osoby, oświadczają, że ich stan zdrowia pozwala na korzystanie z usług klubu.
 5. Klub nie zapewnia stałej opieki trenerskiej w siłowni.
 6. Członkostwo jest imienne i upoważnia do skorzystania z usług klubu wyłącznie właściciela Karty Członkowskiej.

W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek klubu winien niezwłocznie zawiadomić pracownika klubu celem wydania płatnego duplikatu karty w wysokości 10 zł.

 1. W dniu podpisania Deklaracji Członkostwa, klient uiszcza opłatę wpisową, która nie podlega zwrotowi.
 2. Za zgubienie kluczyka do szafki pobiera jest opłata 20 zł.
 3. WEJŚCIE do klubu FITFAM oznacza 1 zajęcia fitness +30 min. siłowni lub wejście na siłownię do 120 min.

 

KARNET 4 wejścia/8 wejść/OPEN 1 miesiąc

 1. Karnet jest ważny 1 miesiąc.
 2. Karnet Open to nielimitowana liczba wejść do klubu.

 

KARNET JOGA KUNDALINI

 1. Karnet gwarantuje stałą rezerwację na zajęciach.
 2. Karnet odnawia się automatycznie 7 dni przed zakończeniem, rezygnację z przedłużenia należy złożyć najpóźniej 8 dni przed zakończeniem, w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata za kolejny okres.
 3. Karnet można zawiesić 1 raz w danym okresie rozliczeniowym, pod warunkiem odwołania obecności na zajęciach 1 dzień wcześniej.

 

KARNET OPEN 6 m-cy to abonament na 6 m-cy, z płatnością comiesięczną rat. Raty rozpoczynają się od dnia jego rozpoczęcia. Data kolejnej raty obliczana jest na ten sam dzień kolejnego m-ca.

 1. Po upływie 6 miesięcznego członkostwa klient otrzymuje rabat do kolejnych rat abonamentu: 10 zł po 6 mies., 20 zł po 12 mies. Warunkiem jest utrzymanie ciągłości pomiędzy abonamentami. Dopuszczalna przerwa pomiędzy abonamentami to 5 dni.
 2. Członkostwo jest zawieszalne w przypadku choroby, urlopu lub innych sytuacji, kiedy klient nie ma możliwości korzystania z usług klubu. Minimalny okres zawieszenia to 7 dni, maksymalnie 28 dni w ciągu trwania 6 miesięcznego abonamentu. W okresie zawieszenia obowiązek opłacania karnetu ustaje, a członkostwo wydłuża się o okres jego zawieszenia.
 3. Klubowicz ma możliwość skorzystania z zawieszenia bezterminowego karnetu w przypadku długotrwałej choroby, rekonwalescencji lub innych zdarzeń losowych, które uniemożliwiają korzystanie z karnetu. Aby skorzystać z tej opcji Klubowicz zobowiązany jest złożyć stosowne pismo do recepcji klubu. Pismo powinno zawierać uzasadnienie/informację dotyczącą aktualnej sytuacji, która uniemożliwia korzystanie z karnetu. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy zawieszenia bezterminowego w przypadku braku wymaganej dokumentacji lub gdy sytuacja Klubowicza nie spełnia określonych kryteriów. Członkostwo można wznowić najwcześniej po 30 dniach od momentu zawieszenia.
 4. Z członkostwa można zrezygnować. Najwcześniej w 2 miesiącu można złożyć wypowiedzenie. Obowiązuje 1 miesiąc wypowiedzenia.  Z uwagi na zawarcie umowy na warunkach promocyjnych, rezygnacja skutkuje na koniec 3 okresu rozliczeniowego.
 5. Korespondencję należy składać osobiście w recepcji klubu lub mailowo na adres recepcja@fitfam.pl.

 

KARNET SIŁOWNIA upoważnia do korzystania tylko z siłowni.

 

DZIECKO/STUDENT/SENIOR

 1. Członkostwo w ramach tego karnetu przysługuje uczniom i studentom do 26 roku z ważną legitymacją oraz osobom po 60 roku życia.

 

DAY TIME

 1. Członkostwo w ramach tego karnetu jest ważne od poniedziałku do piątku do godziny 13:00 oraz w weekendy w godzinach otwarcia.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ KLUB

 1. Członkostwo może zostać rozwiązane natychmiastowo w  sytuacji niewłaściwego zachowania Członka klubu, którego postawa może zaszkodzić reputacji i interesom klubu, w szczególności w przypadkach agresji, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

 

ZASADY OBOWIĄZUJACE W KLUBIE

 1. Członek klubu zobowiązany jest do okazywania swojej Karty Członkowskiej każdorazowo w recepcji klubu, przed rozpoczęciem treningu.
 2. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 3. Na terenie klubu obowiązuje odzież sportowa i zamienne obuwie sportowe- z czystą podeszwą. Osoby, których obuwie będzie zostawiało brudne ślady na podłodze, będą proszone o opuszczenie sali siłowni lub fitness.
 4. Po skończonym treningu Członek klubu zobowiązany jest do umycia urządzeń oraz akcesoriów płynem dezynfekującym dostępnym w klubie.
 5. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego użytkowania.
 6. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz elementy wyposażenia klubu (lustra, elewacje ścienne, podłogi) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 7. FITFAM Family Fitness nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących w klubie, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników klubu.
 8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie klubu.
 9. Członek klubu jest zobowiązany do opuszczenia klubu najpóźniej 5 minut przed zamknięciem.
 10. Klub zastrzega sobie prawo zmian godzin otwarcia oraz zmian w grafiku zajęć i odwołania zajęć w uzasadnionych przypadkach.
 11. Członek Klubu wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Jeśli osoba nie wyraża zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania.

 

ZAJĘCIA GRUPOWE

 1. Osoby, które są pierwszy raz na wybranych zajęciach powinny zgłosić ten fakt do instruktora, jak również poinformować o sytuacji zdrowotnej, która może mieć wpływ na trening.
 2. Rezerwacja zajęć możliwa jest tylko w przypadku posiadania środków w Portfelu Klienta oraz aktywnego Karnetu. Kaucja jest pobierana podczas zapisu na zajęcia i wróci do Portfela po przyjściu na zajęcia. 1 rezerwacja=kaucja 10 zł. Joga kundalini = kaucja 15 zł.
 3. Na zajęcia dla dzieci nie obowiązuje wpłata kaucji.
 4. Rezerwacji oraz rezygnacji z zajęć dokonujemy poprzez strefę klienta, w aplikacji eFitness lub w recepcji tel.692 064 005. 
 5. Zajęcia można odwołać najpóźniej 3h przed terminem rozpoczęcia.
 6. Maksymalna liczba posiadanych rezerwacji jednego dnia to 1 wybrane zajęcia grupowe, istnieje możliwość zapisu na drugie zajęcia tego samego dnia 2h55 min przed zajęciami.
 7. Zajęcia mogą się nie odbyć, jeżeli lista zapisanych osób jest niższa niż 5.