PRZYSTĄPIENIE

 1. Członkami klubu FitFam Family Fitness mogą być osoby pełnoletnie. Członkiem klubu może zostać osoba niepełnoletnia, pod warunkiem pisemnej zgody od prawnego opiekuna.
 2. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą ćwiczyć w siłowni tylko pod nadzorem osoby dorosłej (rodzic, trener) lub brać udział w zajęciach dedykowanych dzieciom i młodzieży. Po zakończeniu zajęć za bezpieczeństwo dzieci na terenie klubu odpowiadają rodzice.
 3. Na terenie klubu mogą ćwiczyć jedynie osoby, które posiadają aktualną Kartę Członkowską lub które wykupiły wejście jednorazowe oraz osoby posiadające akceptowaną przez klub kartę Partnera.
 4. Wyżej wymienione osoby, oświadczyły że ich stan zdrowia pozwala na korzystanie z usług klubu.
 5. Klub nie zapewnia stałej opieki trenerskiej w siłowni.
 6. Członkostwo jest imienne i upoważnia do skorzystania z usług klubu wyłącznie właściciela Karty Członkowskiej. Klub zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się Kartą Członkowską. Karta, którą legitymuje się osoba do tego nieupoważniona zostanie zatrzymana przez pracownika klubu. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek klubu winien niezwłocznie zawiadomić pracownika klubu celem wydania duplikatu karty.
 7. W dniu podpisania Deklaracji Członkostwa, klient uiszcza opłatę wpisową, która nie podlega zwrotowi.
 8. Za wydanie duplikatu Karty Członkowskiej obowiązuje opłata w wysokości 10 zł. Za zgubienie kluczyka do szafki pobiera jest opłata w wysokości 20 zł.
 9. WEJŚCIE do klubu FITFAM oznacza 1 zajęcia fitness +30 min. siłowni lub wejście na siłownię do 120 min.

KARNET 4 wejścia/Joga kundalini/Akrobatyka

 1. Karnet jest ważny 4 tygodnie.

2. Niewykorzystane wejścia z winy członka klubu nie stanowią podstawy do zwrotów lub przedłużenia ważności karnetu.

KARNET JOGA KUNDALINI/AKROBATYKA

 1. Karnet gwarantuje stałą rezerwację na zajęciach.
 2. W ramach karnetu Joga Kundalini/Akrobatyka można korzystać tylko z zajęć, którym karnet jest dedykowany.
 3. Karnet odnawia się automatycznie 7 dni przed zakończeniem, rezygnację z przedłużenia należy złożyć najpóźniej 8 dni przed zakończeniem, w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata za kolejny okres.
 4. Karnet można zawiesić 1 raz w danym okresie rozliczeniowym, pod warunkiem odwołania obecności na zajęciach 1 dzień wcześniej.

KARNET ACTIVE /OPEN /OPEN SIŁOWNIA

 1. to abonament na 6 miesięcy, z płatnością comiesięczną rat. Raty karnetu rozpoczynają się od dnia jego rozpoczęcia. Data kolejnej raty obliczana jest na ten sam dzień kolejnego miesiąca.
 2. Karnet ACTIV to abonament z ograniczoną ilością wejść w m-cu (max. 10). Karnety OPEN to nielimitowana liczba wejść do klubu. W ramach karnetów można korzystać z zajęć joga kundalini/akrobatyka za dodatkową opłatą w wysokości 15 zł do każdych zajęć.
 3. Po upływie 6 miesięcznego członkostwa klient otrzymuje rabat do kolejnych rat abonamentu: 10 zł po 6 miesiącach, 20 zł po 12 miesiącach. Warunkiem jest utrzymanie ciągłości pomiędzy abonamentami.
 4. Członkostwo jest zawieszalne w przypadku choroby, urlopu lub innych sytuacji, kiedy klient nie ma możliwości korzystania z usług klubu. Minimalny okres zawieszenia to 7 dni, maksymalnie 28 dni w ciągu 6 m-cy. W okresie zawieszenia obowiązek opłacania karnetu ustaje, a członkostwo wydłuża się o okres jego zawieszenia.
 5. Z członkostwa można zrezygnować po 1 miesiącu. Obowiązuje 1 miesiąc wypowiedzenia.  Rezygnację należy złożyć osobiście w recepcji klubu lub mailem na adres recepcja@fitfam.pl.

SENIOR/STUDENT/DZIECKO/

 1. Członkostwo w ramach tego karnetu przysługuje osobom po 65 roku życia, studentom do 25 roku z ważną legitymacją studencką oraz dzieciom i młodzieży (do 18 roku życia).

DAY TIME

 1. Członkostwo w ramach tego karnetu jest ważne od poniedziałku do piątku do godziny 16:00 oraz w weekendy w godzinach otwarcia.
 2. W przypadku opuszczenia klubu po godzinie 16:00 pn-pt, zostanie naliczona opłata 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ KLUB

 1. Członkostwo może zostać rozwiązane natychmiastowo w  sytuacji niewłaściwego zachowania Członka klubu, którego postawa może zaszkodzić reputacji i interesom klubu, w szczególności w przypadkach agresji, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KLUBIE

 1. Członek klubu zobowiązany jest do okazywania swojej Karty Członkowskiej każdorazowo w recepcji klubu, przed rozpoczęciem treningu.
 2. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 3. Na terenie klubu obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe- z czystą podeszwą. Osoby, których obuwie będzie zostawiało brudne ślady na podłodze, będą proszone o opuszczenie sali siłowni lub fitness.
 4. Po skończonym treningu Członek klubu zobowiązany jest do umycia urządzeń oraz akcesoriów płynem dezynfekującym dostępnym w klubie.
 5. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego użytkowania.
 6. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz  elementy wyposażenia klubu (lustra, elewacje  ścienne, podłogi) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 7. FITFAM Family Fitness nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących w klubie, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników klubu.
 8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie klubu.
 9. Członek klubu jest zobowiązany do opuszczenia klubu najpóźniej 5 minut przed zamknięciem.
 10. Klub zastrzega sobie prawo zmian godzin otwarcia oraz zmian w grafiku zajęć i odwołania zajęć w uzasadnionych przypadkach.
 11. Członek Klubu wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć klub każdorazowo usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Jeśli osoba nie wyraża zgody na utrwalanie materiałów powinna nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania.

ZAJĘCIA FITNESS

 1. Osoby, które są pierwszy raz na zajęciach powinny zgłosić ten fakt do instruktora, jak również poinformować o dolegliwościach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na trening.
 2. Rezerwacja zajęć możliwa jest tylko w przypadku posiadania środków w Portfelu Klienta oraz aktywnego Członkostwa. Kaucja jest pobierana podczas zapisu na zajęcia i wróci do Portfela po przyjściu na zajęcia. Jedna rezerwacja =1 kaucja (10 zł). Joga kundalini = kaucja 20 zł.
 3. Na zajęcia dla dzieci nie obowiązuje wpłata kaucji.
 4. Rezerwacji oraz rezygnacji z zajęć dokonujemy poprzez strefę klienta, w aplikacji eFitness lub kontakt z recepcją tel. 692 064 005.
 5. Zajęcia można odwołać najpóźniej 3h przed terminem rozpoczęcia zajęć.
 6. Maksymalna liczba posiadanych rezerwacji jednego dnia to 1 wybrane zajęcia grupowe, istnieje możliwość zapisu na drugie zajęcia tego samego dnia 2h55 min przed zajęciami.
 7. Zajęcia fitness są odwoływane, jeżeli zapis na zajęcia jest mniejszy niż 5 osób.